Łączna liczba wyświetleń

sobota, 29 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU (30.11.2014r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU
(30.11.2014r.)
1.     Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.
2.     Caritas rozprowadza świece, pod hasłem: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie kolonii letnich dzieci z ubogich rodzin z naszej parafii.
3.     W dni powszednie Adwentu o godz. 7.00 będą odprawiane „roraty”, czyli Msze Święte o Matce Bożej.
4.     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
5.     Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrywać się w poświęcone opłatki wigilijne. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na budowę naszego Kościoła. W tygodniu opłatki można nabywać w kancelarii, w godzinach urzędowania. Nikt nie jest upoważniony do roznoszenia opłatków po domach.
6.     Z woli Papieża Franciszka, od I Niedzieli Adwentu 2014, do 2 lutego roku 2016, w całym kościele katolickim będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja - życie konsekrowane w kościele dzisiaj”…
7.    REKOLEKCJE ADWENTOWE pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego odbędą się w dniach 7 - 8 - 9  grudnia br., niedziela - poniedziałek - wtorek. Msza Święta codziennie o godz. 19.30 w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Rekolekcje prowadzi o. Michał Paluch z Zakonu Dominikanów. Zapraszamy do uczestnictwa.
8.     Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016  w całym Kościele Katolickim będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okazją do modlitwy za tych, którzy realizują swe powołanie w Zakonach, w Instytutach Świeckich czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie też czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.
9.     Według obowiązującego prawa od 1 września do szkół mają pójść wszystkie dzieci z rocznika 2009. Najmłodsze z nich będą miały tylko 5 lat i 8 miesięcy! Jest jeszcze szansa na zmianę prawa. Trwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Rodzice chcą mieć wybór", która dotyczy nie tylko sześciolatków w szkole ale także wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach i przedszkolach, tak by rodzice mogli nie zgodzić się np. na zajęcia w duchu ideologii gender. Jeśli uda się zebrać 100 tysięcy podpisów posłowie będą musieli zająć się projektem "Rodzice chcą mieć wybór". Na dziś brakuje ponad 30 tysięcy podpisów. Inicjatorzy akcji gorąco apelują o pomoc w zbiórce. Wystarczy wejść na stronę www.rzecznikrodzicow.pl, pobrać formularz, zebrać podpisy i odesłać pocztą na adres podany na formularzu. Do końca akcji, 12 grudnia, zostały tylko dwa tygodnie." Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przekazaniu informacji. Więcej informacji o akcji w Gościu Niedzielnym.
Tomasz Elbanowski Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Rodzice chcą mieć wybór"
10.                        W tym tygodniu patronują nam:
·        3 XII – św. Franciszek Ksawery;
·        4 XII – św. Barbara;
·        6 XII – św. Mikołaj;

Słowo pasterskie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego na nowy Rok duszpasterski 2014/2015

Słowo pasterskie
Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
na nowy Rok duszpasterski 2014/2015

„Sumienie – nawrócenie – sakrament pokuty”

Umiłowani w Chrystusie Panu,

W I niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok duszpasterski.  Jego hasłem są słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wypowiedział je Chrystus na początku swojej publicznej działalności. Skierował je do swoich pierwszych słuchaczy w Galilei, a przez nich do wszystkich ludzi, w tym również do nas. Dziś są one dla nas testamentem, tzn. wolą samego Boga, który pragnie nas wszystkich doprowadzić do Siebie. Chodzi o rzecz  wielką: być albo nie być z Bogiem.
1. Sumienie
Wybory moralne człowieka zapadają w jego sumieniu, które posiada on w sobie od momentu poczęcia. Stanowi ono jego wyposażenie. Jest to głos Boga, który podpowiada człowiekowi co powinien czynić, a czego unikać. Jak długo sumienie pozostaje prawe, niezdeprawowane, człowiek rozpoznaje, co jest dla niego dobre, a co złe. Odzywa się ono w nim jako światło i pochwała, gdy postępuje dobrze i jako wyrzut, gdy dopuszcza się zła.
Wpływ na sumienie mają wychowanie i okoliczności życia. Stąd też już w rodzinie dziecko winno się uczyć wybierania dobra i unikania zła. Rodzice zaś normy postępowania winni czerpać z Ewangelii. Ona bowiem objawia prawdziwie, czym jest życie ludzkie i jaki jest jego cel ostateczny. Tylko ci, którzy za przewodnika mają Chrystusa, nie pobłądzą w drodze. Okoliczności natomiast pomagają lub przeszkadzają prowadzeniu życia uczciwego. Należy dążyć do tego, by wszyscy, którzy decydują o życiu społecznym (politycy, ekonomiści, prawnicy) zawsze kierowali się etyką ewangeliczną w swoich decyzjach. Należy zachęcać media, by pomagały ludziom być dobrymi. Ich przekaz winien zawsze kierować się ku zbudowaniu ludzi, a nie ich zdeprawowaniu. Tylko bowiem dobro ocala człowieka. „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).
2. Nawrócenie
Człowiek u swoich początków chociaż zamieszkał w raju, to jednak był jednocześnie wystawiony na kuszenie złego ducha, i co gorsze uległ jego podszeptom. Skutki tego nosimy w sobie. Grzech pierwszych rodziców przez rodzenie przechodzi na wszystkich, dlatego nazywa się pierworodny. To sprawia, że człowiek musi ciągle się nawracać. Wypędzony z raju, żyje „na wschód od Edenu” (Rdz 3,24), ale dąży do nieba, którego bramy otworzył nam Chrystus. Człowiek nosi w sobie tęsknotę za niebem, lecz idzie do niego przez trudy i wielorakie kuszenia.  Popełnia błędy, gubi drogę, potrzebuje nawrócenia. Lepiej zaś iść żółwim krokiem we właściwym kierunku niż biec jak jeleń błędna drogą.
Różne są błędy i różne są nawrócenia. Czasem można je poprawiać „jak w uczniowskim zeszycie”. Niekiedy jednak człowiek sam o własnych siłach nie jest w stanie się nawrócić. Wtedy potrzebna jest pomoc. Doświadczają tego ludzie niewierzący od urodzenia lub tacy, którzy po drodze wiarę utracili. Nawrócenie w takich przypadkach jest wielkim darem od Boga i trzeba z tego się cieszyć. Innym rodzajem upadku są grzechy, które odwracają człowieka od Boga. Są one mniejsze lub większe, a nawet śmiertelne, tzn. zabijają życie Boże w człowieku. Powodują one dramat w człowieku: bo tęskni on za Bogiem, a sam nie może dokonać zwrotu. Tacy ludzie potrzebują pomocy od innych.
Są jeszcze grzechy społeczne wpisane w struktury tego świata. Powodują one różnego rodzaju biedy ludzkie: bezrobocie, ubóstwo, zazdrość, nienawiść, zabijanie jednych przez drugich. W takich przypadkach zachodzi konieczność zmiany organizacji życia społecznego. Obowiązek ten spoczywa na ekonomistach, politykach, prawnikach i w ogóle na wszystkich, którzy ster rządów trzymają we własnych rękach. Do nich Chrystus kieruje słowa: „nawracajcie się”. Zobaczcie błąd i wróćcie na właściwą drogę. Bóg na was czeka.
Dziś w imię demokracji ludzie popełniają wiele błędów, zapominając o tym, że dobro, a nie zło daje wolność człowiekowi. Gdy jedni względem drugich kierują się agresją, nie przebierają w słowach, są mściwi, wtedy czynią swoje życie ciężkim, a nie lekkim. Nie wolno odrzucać Boga, bo On jest miłością. Nie wolno lekceważyć wiary, bo ona daje dostęp  do źródła światła. Nie wolno deptać  Krzyża Chrystusowego, bo on jest „mocą Bożą i mądrością Boga” (1 Kor 1,25). Podobnych postaw, od których należałoby się odwrócić, jest więcej. Zachodzi obawa, że jeśli ludzie się nie nawrócą, doprowadzą świat do końca jego istnienia.
3. Sakrament pokuty
Nie chodzi o retusze, zamiatanie pod dywan lub barwy ochronne lecz o radykalną zmianę w myśleniu i widzeniu człowieka, dla którego Pan Bóg stworzył wszystko, co istnieje (KDK 24). Nawrócenie winno objąć serce i umysł ludzki. Katechizm uczy o potrzebie robienia rachunku sumienia. W normalnych warunkach winno się go robić codziennie wieczorem przed pójściem spać, a już koniecznie przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. Wyznanie grzechów łączy się tu z żalem za nie i postanowieniem poprawy. Sakrament pokuty jest wprawdzie najtrudniejszy spośród innych, bo wymaga, by człowiek oskarżał samego siebie, ale też niesie człowiekowi prawdziwą ulgę. Kontynuuje on chrzest odrodzenia. Penitent otrzymujący rozgrzeszenie, rodzi się do nowego życia.
„Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę Komunii Kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia” (KKK, 1946).
Trzeba się cieszyć z tego, że w Polsce praktyka przystępowania do sakramentu pokuty jest żywa. Tak było podczas strajków gdańskich i w hucie „Warszawa”, tak jest podczas pielgrzymek i tak jest przed Świętami Wielkanocnymi. Wtedy wydłużają się kolejki przed konfesjonałami. Możemy ufać, że tak samo będzie w przyszłości.
Drodzy Diecezjanie! Przyjmijmy słowa Chrystusa z wiarą, w pokorze, w posłuszeństwie. On wie dobrze czego nam potrzeba. Na drogę z Nim przez ziemie do nieba z serca Wam błogosławię.


Abp Edward Ozorowski
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

niedziela, 23 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (23.11.2014r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
(23.11.2014r.)
1.     Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.
2.     Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne.
3.     Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nad naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.
4.     Od przyszłej niedzieli, w naszej kaplicy po każdej Mszy Św. będzie można nabywać poświęcone opłatki.
5.     W ubiegłą niedzielę na budowę Kościoła zebraliśmy 11350zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.
6.     Duszpasterstwo Akademickie "Nazaret" we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 i Zespołem Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku zaprasza młodzież z parafii do udziału w Mikołajkowym Turnieju Siatkówki,który odbędzie się 6-7 grudnia 2014 roku w halach sportowych przy SP nr 34(ul.Pogodna 12) i ZSHE(ul.Bema 105) w Białymstoku. Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 28 listopada 2014 roku do godziny 22:00 drogą elektroniczną na adres: turniejda@gmail.com. Szczegóły turnieju można znaleźć w załączonym regulaminie oraz na stronie W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: turniejda@gmail.com lub telefoniczny: 501-106-872. Zapraszamy do udziału !
7.      Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkich pracowników oświaty na Rekolekcje Adwentowe, które odbędą się w dniach 30.11 – 02.12. 2014 r. o godz. 18.00 w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Tegoroczne rekolekcje pod hasłem „Gdzież jest Bóg?” poprowadzi ks. Łukasz Kisielewski . W programie rekolekcji przewidziana jest Eucharystia z homilią oraz konferencja duchowa.

niedziela, 16 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ N.M.P. MATKI MIŁOSIERDZIA (16.11.2014r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ N.M.P. MATKI MIŁOSIERDZIA
(16.11.2014r.)
1.     Dzisiaj przeżywamy Uroczystość N.M.P. Matki Miłosierdzia, głównej patronki naszej Archidiecezji.
2.     W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego.
3.     Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza na sympozjum pt. CHRZEŚCIJAŃSKA TOŻSAMOŚĆ EUROPY - WOKÓŁ ROCZNICY EDYKTU MEDIOLAŃSKIEGO które odbędzie się 21 listopada 2014 roku (piątek) w kinie TON (Białystok).
Program Sympozjum:
15:30 Prof. dr hab. Anna Raźny: „Od Edyktu Mediolańskiego do Traktatu Lizbońskiego”
16:00  Dr  Jan Przybył: „Kolebka myśli chrześcijańskiej - Ojcowie Kościoła”
16:30  Mgr Samuel Moussa: „Chrześcijanie w Syrii i Iraku - wczoraj i dziś”
17:00  Dyskusja panelowa
4.     Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli zaprasza do uczestnictwa w obchodach 30. rocznicy męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 1. rocznicy śmierci śp. Marianny Popiełuszko, matki ks. Jerzego. Uroczysta Msza Święta będzie sprawowana w niedzielę 23 listopada br. o godz. 12.00 w kościele w Suchowoli. Mszę Świętą poprzedzi złożenie wieńców na grobie śp. Marianny Popiełuszko na cmentarzu (o godz. 10.45) oraz program artystyczny w kościele poświęcony bł. ks. Jerzemu (o godz. 11.30).
5.     W tym tygodniu patronujĄ nam:
·        17 XI – św. Elżbieta Węgierska, zakonnica;
·        18 XI – bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica;
·        19 XI – bł. Salomea, zakonnica;
·  20 XI – św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan;
· 22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;