Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 29 grudnia 2013

Ogłoszenia duszpasterskieOGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
(29.12.2013r.)
1.     Przeżywamy dziś kolejny dzień w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego, zaś liturgia tym razem kieruje nasz wzrok na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Pomimo różnych trudności pozostali otwarci na Boże działanie w ich życiu.
2.     Rozpoczynający się tydzień łączy stary i nowy rok. We wtorek, 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Będzie ono o godz. 17.00
3.     W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2014. Tego dnia będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę.
4.     W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca - Msza Św. o godz. 7.00, pierwszy piątek miesiąca - Msza Św. o godz. 7.00 i 17.00 oraz pierwsza sobota miesiąca - Msza Św. o godz. 7.00.
5.     W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – Kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana, daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. 
Kolęda w tym tygodniu:
·        30.12.2013 poniedziałek
– ul. Antoniukowska 3b od nr 61, 5a, 15 do nr 60;
·        2.01.2014 czwartek
– ul. Antoniukowska 15 od nr 61, 15a, 15b do nr 45;
·        4.01.2014 sobota – od godz. 10.00
– ul. Antoniukowska 15b od nr 46, 17, 17a do nr 45;

sobota, 28 grudnia 2013

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 rokuList Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

Drogie Siostry, drodzy Bracia!
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda o instytucji małżeństwa jest „ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych” (23 II 1980). Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.
Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Muszą zatem budzić najwyższy niepokój próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego.
Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.      
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.
Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.                   
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.
Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami Prawdy. Niech w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomocą duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus.
W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

wtorek, 24 grudnia 2013

Ogłoszenia na Boże NarodzenieOGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
BOŻE NARODZENIE
(25.12.2013r.)
1.     W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość.
2.     Niech łaska i moc Przychodzącego Pana napełnia nas pokojem pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Zechciejmy otworzyć się na działanie Bożego Słowa, które stało się Ciałem, i przyjąć Je, aby jak słyszeliśmy w Ewangelii, dało nam Ono moc, byśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzymy tego z całego serca nie tylko wszystkim obecnym tu w tej świątyni, ale wszystkim mieszkańcom naszej parafii i wszystkim, którzy przebywają tutaj gościnnie w tych dniach. Prosimy też, abyście stali się jak aniołowie i zanieśli te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno do naszej świątyni dzisiaj przyjść. W dniu dzisiejszym nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00.
3.     Jutro tradycyjnie drugi dzień Bożego Narodzenia, a zarazem święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego. Taca będzie przeznaczona na KUL.
4.     Przez cały tydzień trwa oktawa Bożego Narodzenia, co oznacza, że cały tydzień jest jakby przedłużonym dniem uroczystości Narodzenia Pańskiego.
5.     Wizytę duszpasterską, zwaną kolędą, rozpoczniemy od piątku, 27 grudnia 2013r. Pragniemy odwiedzić naszych parafian aby zanieść do ich domów i rodzin Boże Błogosławieństwo. Ofiary składane w czasie kolędy na potrzeby parafii, będą przeznaczone na budowę naszego kościoła. Ofiary są zapisywane w kartotekach. Kolęda będzie trwała od godz. 16.00 do 20.00 a w soboty, od godz. 10.00 do 14.00. Dzień wcześniej kolędę będzie zapowiadał ministrant.
Kolęda w tym tygodniu:
·        27.12.2013 – piątek, ul. Antoniukowska 1, 1a, 3;
·        28.12.2013 – sobota od godz. 10.00, ul. Antoniukowska 3a, 3b – do nr 60;
6.     Od 27.12.2013r. do 10.02.2014r. nie będzie Mszy Św. o godz. 17.00. Kancelaria będzie czynna tylko rano od godz. 8.00 do 9.00.
7.      Dziękujemy naszym niezawodnym parafianom, którzy pomogli przy pracy przy żłóbku, a naszym paniom za sprzątnięcie kaplicy.

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Ogłoszenia duszpasterskie


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU

(22.12.2013r.)

1.     Przeżywamy dziś czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu. Mimo że od świąt dzielą nas tylko dwa dni, starajmy się je przeżyć ciągle jeszcze w klimacie oczekiwania, by z tym większą radością w sercu przywitać Przychodzącego Chrystusa.

2.     We wtorek ostatnia Msza św. roratnia o godz. 7.00. Nadal towarzyszy nam duch radosnego oczekiwania. Nie zapominajmy o osobistym spotkaniu z Chrystusem w naszej modlitwie, w Jego słowie, a o ile mamy taką możliwość, również w Komunii św. W wigilię nie będzie Mszy Św. o godz. 17.00.

3.     W Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego zachęcamy do zachowania polskich tradycji, abyśmy z tym większą radością w sercu mogli zasiąść do wieczornej wieczerzy. Niech ona również, tam gdzie to możliwe, tradycyjnie będzie złożona z postnych potraw.

4.     Pasterka w naszym kościele będzie o godz. 24.00. W pierwszym dniu Świąt nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00. 

5.     Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrywać się w poświęcone opłatki wigilijne oraz świece Caritas.

6.     W ubiegłą niedzielę na budowę kościoła zebraliśmy 9.950 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

niedziela, 15 grudnia 2013

Kolęda 2013/2014


1
27.12.2013
piątek
ul. Antoniukowska 1,  1a,  3
2
28.12.1013
sobota
ul. Antoniukowska 3a,  3b – do nr 60
3
30.12.2013
poniedziałek
ul. Antoniukowska 3b – od nr 61,  5a,  15 – do nr 60
4
02.01.2014
czwartek
ul. Antoniukowska 15 – od nr 61,  15a,  15b – do nr 45
5
04.01.2014
sobota
ul. Antoniukowska 15b – od nr 46,  17,  17a – do nr 45
6
07.01.2014
wtorek
ul. Antoniukowska 17a – od nr 46,  17b,  19 – do nr 45
7
08.01.2014
środa
ul. Antoniukowska 19 – od nr 46,  19a,  19b – do nr 60
8
09.01.2014
czwartek
ul. Antoniukowska 19b – od nr 61,  23
al. Solidarności 2 – do nr 55
9
10.01.2014
piątek
al. Solidarności 2 – od nr 56, 6 – do nr 77

10
13.01.2014
poniedziałek
al. Solidarności 6 – od nr 78,  8
ul. Broniewskiego 5 – do nr 33
11
14.01.2014
wtorek
ul. Broniewskiego 5 – od nr 34,  7,  8
12
15.01.2014
środa
ul. Broniewskiego 9,  11,  13
13
16.01.2014
czwartek
ul. Broniewskiego  15,  17,  19
14
17.01.2014
piątek
ul. Broniewskiego 21,  23,  6  – do nr 75
15
18.01.2014
sobota
ul. Broniewskiego 6 – od nr 76,  6a,  6b - do nr 15
16
20.01.2014
poniedziałek
ul. Broniewskiego 6b – od nr 16,  6c - do nr 60
17
21.01.2014
wtorek
ul. Broniewskiego 6c – od nr 61,  8a,  8b - do nr 30
18
22.01.2014
środa
ul. Broniewskiego 8b – od nr 31,  8c
19
23.01.2014
czwartek
ul. Broniewskiego 10,   12 - do nr 60
20
24.01.2014
piątek
ul. Broniewskiego 12 – od nr 61
ul. Ordonówny 2,  4
– do nr 45


21
25.01.2014
sobota
ul. Ordonówny 4 – od nr 46,  6
ul. Wierzbowa 3a
22
27.01.2014
poniedziałek
ul. Wierzbowa 3,  3b,  5 – do nr 45,
budynki indywidualne
23
28.01.2014
wtorek
ul. Wierzbowa 5– od nr 46,  5a – do nr 75
24
29.01.2014
środa
ul. Wierzbowa 5a – od nr 76,  5b
25
30.01.2014
czwartek
ul. Wierzbowa 9,  15,  17
26
31.01.2014
piątek
ul. Wierzbowa 21,  25,  29 – do nr 25
27
01.02.2014
sobota
ul. Wierzbowa 29 – od nr 26,  29 a
ul. Tuwima 1
28
03.02.2014
poniedziałek
ul. Tuwima 1a,  2,   4,  5
29
04.02.2014
wtorek
ul. Tuwima 1/1,  1/3,   9 - od nr 41
30
05.02.2014
środa
ul. Tuwima 6,  8,  9 - do nr 40,  13

Kolędę od Poniedziałku do Piątku rozpoczynamy o godz. 16.00
w Soboty od godz. 10.00.
Dzień wcześniej kolędę będzie zapowiadał ministrant.
W czasie kolędy w dni powszednie nie będzie Mszy Św. wieczornej.
Kancelaria będzie czynna od godz. 8.00 do godz. 9.00.